انتقال اطلاعات

ماژول انتقال داده ماژولی است که مقادیر آنالوگ و دیجیتال را از سنسورها گرفته و به کامپیوتر منتقل میکند . انواع ماژول انتقال اطلاعات با درگاه ها و سرعتهای مختلف وجود دارد.