فلاپی درایو

با اینکه فلاپی درایو جای خود را در سیستمهای خانگی و اداری از دست داده اما گاها کاربرهای صنعتی به علت استفاده از سیستمهای قدیمی از فلاپی درایو استفاده میکنند. فلاپی درایو در انواع معمولی و یو اس بی موجود میباشد.

Showing all 4 results