تاچ اسکرین مقاومتی 4سیم

صفحات تاچ اسکرین مقاومتی 4سیم یکی از انواع تاچ اسکرین های مقاومتی هستند که مقادر را از طریق 4 سیم به برد کنترلر منتقل میکنند.
این نوع تاچ اسکرین ها در مقابل دما و رطوبت حساسیت کمتری دارند ولی با افزایش استفاده و تاچ مکرر در یک نقطه ممکن است از حساسیتش کاسته شود.
عمر مفید تاچ اکرین 4سیم مقاومتی حدود 6میلیون تاچ میباشد.

Showing all 11 results